فرناندو هیرو ؛ اولین حضور فرناندو هیرو بعنوان سرمربی اسپانیا به زمین فوتبال - خوب خوان