کی روش ؛ پست اینستاگرامی کارلوس کی روش از حلقه اتحاد بازیکنان تیم ملی - خوب خوان