کیلیان امباپه : من 100 درصد آماده بوده و قصد دارم به مسیرم ادامه دهم - خوب خوان