مهدی کیانی با انتشار این عکس از سپاهانی شدنش خبر داد ؛ خبرگزاری فوتبال ایران - خوب خوان