تراکتورسازی ؛ دستیار جدید توشاک نقش پررنگ و اصلی را در ناراحتی و جدایی کاپیتان‌ها ایفا می‌کند - خوب خوان