اللهیار صیادمنش ؛ کش و قوس اللهیار صیادمنش مهاجم جوان برای پیوستن به تیم فوتبال استقلال! - خوب خوان