مجید حسینی دنبال انتقال به اروپا ؛ پیشنهاد داغ اروپایی به مجید حسینی - خوب خوان