کی روش ؛ گفتگوی دو نفره کی روش و کروز پیش از تمرین تیم ملی فوتبال - خوب خوان