تیم ملی ؛ کنترل عبور و مرور افراد در کمپ تمرینی تیم ملی فوتبال ایران - خوب خوان