شجاعیان ؛ هواداران استقلال به شجاعیان: زود برگرد داریوش ؛ پارس فوتبال - خوب خوان