مهدی رحمتی ؛ اظهارات مهدی رحمتی در جشن قهرمانی تیم فوتبال استقلال - خوب خوان