علی فتح الله زاده : ساموئل یکی از انسانهای با معرفت و دوست داشتنی زندگی ام بود - خوب خوان