کلیپی از کنایه ی فردوسی پور به تعداد تماشاگران حاضر در بازی استقلال و ذوب آهن - خوب خوان