کلوپ: از اول می دانستم به فینال لیگ قهرمانان می رسیم ؛واکنش کلوپ به رسیدن به فینال - خوب خوان