گریزمان با مقایسه ای بی مورد باعث خشم هوادران تیمش نسبت به خودش شد - خوب خوان