رئال - سلتاویگو ؛ راموس از لیست زیدان خط خورد ؛ غایبان رئال مقابل سلتاویگو - خوب خوان