آمبروزیو : همیشه به توانایی خود برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اعتقاد داشته ایم - خوب خوان