نویر ؛ هاینکس: به نظرم نویر می تواند خود را به تمرینات تیم ملی آلمان برساند - خوب خوان