کلوپ : اگر بازی با رئال را ببریم، 500 سال در خاطرات خواهیم ماند ؛ پارس فوتبال - خوب خوان