گیورگی ولسیانی : برای حاشیه سازی به ساخت مصاحبه تخیلی روی می آورند - خوب خوان