کونته : بله درست است، نگران آینده ام در چلسی هستم! ؛ پارس فوتبال - خوب خوان