راکیتیچ: اگر اینیستا را دوست ندارید پس علاقه ای هم به فوتبال ندارید - خوب خوان