نادال و شکست مقابل راجر فدرر ؛ راجر فدرر رتبه اول تنیس را از نادال پس گرفت! - خوب خوان