مارکینیوش : تا جایی که می‌دانم و به من مربوط می‌شود، می‌خواهم بمانم - خوب خوان