رونالدو ؛ مادر رونالدو تاکید کرد در خانه انها هیچ وقت درباره مسی صحبت نمی کنند - خوب خوان