آلگری با به دست آوردن تساوی مقابل رم برای دومین سال پیا پی صاحب دوگانه می شود - خوب خوان