امیر قلعه نویی : مصدومیت در این تقویم فرسایشی طبیعی است ؛ پارس فوتبال - خوب خوان