اومتیتی ؛ بارسلونا در تلاش برای متقاعد کردن اومتیتی برای ماندن در تیم می باشد - خوب خوان