جهانبخش: می‌ خواهم یک قدم رو به جلو بردارم که باعث پیشرفت در فوتبالم شود - خوب خوان