اوبامیانگ با 9 گلی که به ثمر رسانده است 17.3 میلیون یورو پاداش همکاری خواهد گرفت - خوب خوان