عمر السوما ؛ پیراهن السوما: شماره 2021 ؛پیراهن جالبی که الاهلی برای عمر السوما طراحی کرد - خوب خوان