صالحی امیری ؛ اظهارات صالحی امیری در حاشیه مراسم تجلیل از ورزشکاران خراسان - خوب خوان