صمد مرفاوی ؛ اظهارات صمد مرفاوی ، درباره تساوی یک - یک استقلال مقابل العین امارات - خوب خوان