داریوش یزدانی ؛ اظهارنظر داریوش یزدانی درباره تساوی استقلال و العین - خوب خوان