محمدرضا داورزنی ؛ اظهارات محمدرضا داورزنی در پایان مجمع سالیانه فدراسیون تنیس روی میز - خوب خوان