روزبه شاه‌علی‌دوست : بازیکنان از لحاظ مالی نیاز به حمایت بیشتری دارند ؛ پارس فوتبال - خوب خوان