آسیلیو مدیر ورزشی اینتر بازی مارلوس و برنارد بازیکنان شاختار را زیر نظر خواهد گرفت - خوب خوان