بیرین همچنان مورد توجه بارسلونا ؛ آرسنال به فروش ببرین به بارسلونا راضی شد - خوب خوان