نیمار ستاره پاری سن ژرمن فرانسه مورد توجه باشگاه رئال مادرید قرار دارد - خوب خوان