ایگور پراهیچ ؛ فدراسیون جهانی فوتبال تا 28 اسفند به باشگاه پدیده برای پرداخت بدهی فرصت داد - خوب خوان