افشین حیدری : شک ندارم اتفاق بزرگی در استان خوزستان خواهد افتاد ؛ پارس فوتبال - خوب خوان