علیرضا مرزبان ؛ اظهارات علیرضا مرزبان در مورد تساوی تیمش برابر بادران - خوب خوان