بوفون : تا زمانی که بخواهم به خود سختی وارد کنم به بازی کردن ادامه خواهم داد - خوب خوان