مورینیو : فکر می کنم داوید کنار ما خواهد ماند، نمی دانم قصد رئال مادرید چیست - خوب خوان