مهدی تاج با کی روش برای تمدید قرارداد به توافق اولیه رسید ؛ خبرگزاری فوتبال ایران - خوب خوان