نوروزی: قائدی 1 الی 2 ماه دیگر می تواند فعالیت ورزشی را آغاز کند - خوب خوان