کمیته بلیت‌فروشی تراکتورسازی زمان آغاز بلیت‌فروشی دیداربا استقلال خوزستان را مشخص کرد - خوب خوان