سوژه جدید عمر مومنی؛ اخراج آنچلوتی از بایرن و خوشحالی ریبری و روبن - خوب خوان