رضا نوروزی ؛ آغاز تمرینات رضا نوروزی با تیم نساجی - خوب خوان