هادی نوروزی‌ ؛ استوری مهدی رحمتی به یاد هادی نوروزی‌ - خوب خوان